CONTACT 

Bent u betrokken bij een verkeersongeval of beging u een verkeersovertreding? Hebt u een betwisting met de buurman over een overhangende boom? Wilt u een successieplanning laten opstellen of enig ander juridisch document, zoals een huurovereenkomst, een koop-verkoop-overeenkomst, …?   Er zijn talloze situaties waarin u zich de vraag kan stellen of u beter de hulp van een advocaat inschakelt. Wij willen uw vraagtekens en bedenkingen beantwoorden. Lees de onderstaande 6 overwegingen en u zal al een eind op de goede weg zijn

 1. Kosten-baten.
  Is een advocaat niet te duur? We zullen niet ontkennen dat juridische dienstverlening meestal niet goedkoop is, maar u krijgt wel een bekwame professional aan uw zijde, zodat u bijna altijd een beter resultaat kan verwachten in vergelijking met de resultaten die u kan behalen  wanneer u zichzelf vertegenwoordigt. Bovendien kan u uw kostbare tijd op die manier spenderen aan die dingen waarin u zelf specialist bent of die u gewoon graag doet.

  Bij Advocatenkantoor Goris & Van Herck wordt van bij aanvang duidelijk en open gecommuniceerd over de erelonen en kosten, zodat u een concrete inschatting kan maken.  

 2. U hoeft niet steeds alleen in te staan voor de kosten.
  Vaak kan de tussenkomst gevraagd worden van een rechtsbijstandverzekering (bij verkeersovertredingen en -ongevallen, bij schade veroorzaakt aan derden door een van uw gezinsleden, bij problemen bij de bouw van de woning, …).
  Wanneer u een procedure voert met een advocaat, moet de verliezende partij een zogenaamde rechtsplegingsvergoeding betalen aan de andere partij. Op die manier kan u een gedeelte van de kosten die u betaalt voor uw advocaat recupereren. Tenslotte komt u soms in aanmerking voor een pro deo advocaat. Wanneer uw niet over voldoende inkomsten beschikt, kan een advocaat aangesteld worden om u bijstand te verlenen. Afhankelijk van uw inkomen zal die bijstand volledig of gedeeltelijk kosteloos zijn.

 3. Neem zeker ook het belang van de zaak mee in uw overwegingen.
  Indien uw belang louter financieel is (invordering van een factuur, terugvordering van een onterechte belasting, een correcte uitbetaling door de verzekeringsmaatschappij,…), is een kosten-batenanalyse snel gemaakt. In dat geval is het louter weten wat de kostprijs van uw advocaat zal zijn meestal voldoende.
  Maar zodra de belangen meer persoonlijk zijn, zoals bij een geschil over de verblijfsregeling van de kinderen of de verdediging van een strafrechtelijke klacht met een mogelijke gevangenisstraf, verbleken de eventuele kosten ten opzichte van de voordelen die u hoopt te verkrijgen. In dit laatste geval kan met de juiste hulp en bijstand van een advocaat heel wat leed voor de kinderen en uzelf voorkomen worden. Onder deze omstandigheden zal een kosten-batenanalyse u vrijwel zeker helpen te concluderen dat een beroep doen op een advocaat in uw belang is.
   
 4. Wat zijn de belangrijkste voordelen van een advocaat? U krijgt een package-deal!
  Een advocaat kan u bijstaan bij het geven van professioneel juridisch advies, kan bemiddelen bij conflicten, hij zal voor u onderhandelen en kan u verdedigen voor de rechtbank. Hierbij staat de advocaat alleszins aan uw kant, is hij een deskundige in zijn vak en biedt hij het voordeel van vertrouwelijkheid.
  Een advocaat heeft als doel de belangen van zijn cliënt te dienen. Hij zal altijd, met voldoende oog voor realisme en juridische onderbouw opkomen voor zijn cliënt.  Hierbij gebruikt hij al zijn juridische kennis en ervaring om creatieve oplossingen te vinden voor de juridische problemen die hem worden voorgelegd.  

 5. De naleving van deontologische regels onderscheidt de advocaat van andere juristen en biedt extra garanties voor de cliënt.
  Elke advocaat is aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies. Ook voor alle advocaten van Advocatenkantoor Goris & Van Herck is dat het geval. Zij zijn meer in het bijzonder ingeschreven op het Tableau van de Orde van de Balie van Leuven.

  Elke advocaat moet zich houden aan de deontologie van de balie. Dit is een geheel van regels die de advocaten zichzelf opleggen, zoals het respecteren van een strikt beroepsgeheim, de verplichting om onafhankelijk te handelen, zonder inmenging van derden en met de afspraak dat hij zich zal terugtrekken als er toch een belangenconflict zou zijn. Die zekerheid is van groot belang voor de eigen cliënt die weet dat zijn advocaat altijd zijn belangen zonder enige inmenging zal verdedigen.

  De regels van de deontologie zijn streng en over de naleving ervan wordt gewaakt door de stafhouder van een balie.

 6. Elke advocaat is verplicht zich permanent bij te scholen.
  Elke advocaat moet zich permanent bijscholen in juridische en praktijkondersteunende materies. Hij moet jaarlijks 20 punten verzamelen en kan daarvoor o.a. opleidingen volgen die erkend zijn door de Orde van Vlaamse Balies.

  Op die manier heeft u als cliënt de garantie dat uw advocaat op de hoogte is van de laatste nieuwe juridische regels.


  Besluitend is het dus duidelijk dat een advocaat contacteren meer voordelen dan nadelen heeft. Uw probleem zal sneller/efficiënter aangepakt worden, zonder dat dit tot hogere kosten moet leiden. Bovendien kan een correct advies van een advocaat toekomstige discussies gemakkelijker maken of zelfs voorkomen. Daarnaast hoeft de advocaat uitsluitend uw belangen te behartigen. Hierbij zal de advocaat uw wensen en belangen in rekening brengen en een oplossing zoeken die aansluit op uw persoonlijke situatie.


  Neem gerust even contact op met Advocatenkantoor Goris & Van Herck  als u een juridische vraag of probleem heeft. Your personal legal coach denkt graag met u mee!
Contacteer ons