CONTACT 

Algemene Voorwaarden

1.        Definities en toepasselijkheid
1.1.     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.   Het kantoor: Advocatenkantoor Goris & Van Herck BV, met kantoor te 3128 Tremelo, Baalsebaan 183, ON-nr. 0811.868.323.
b.   De advocaat: de advocaat van het kantoor die het dossier zal behandelen voor de cliënt
c.   De cliënt: de contractspartij van het kantoor.
d.   Het ereloon: de financiële vergoeding – exclusief de kosten (zie verder onder 5.2.) – die het kantoor voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt op basis van huidige voorwaarden.
e.   De overeenkomst: de overeenkomst die wordt gesloten door de cliënt met het kantoor;

1.2.     Toepasselijkheid:
a.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, iedere aanvullende, gewijzigde en/of vervolgopdracht daaronder begrepen, die aan het kantoor worden verleend, tenzij partijen voorafgaand bij het tot stand komen van de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
b.   Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle vennoten van het kantoor, alsmede van al diegenen die in dienst, ten behoeve en/of in opdracht van het kantoor werkzaam zijn en/of zijn geweest.
c.   De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.       Informatieverplichting advocaten
Artikel III.74 van het Wetboek van Economisch Recht voorziet dat de advocaat verplicht is volgende gegevens ter beschikking te stellen:
o   Naam of maatschappelijke benaming: Advocatenkantoor Goris & Van Herck
o   Rechtsvorm: BV
o   Geografisch adres: Tremelo 
o   Adresgegevens: Baalsebaan 183, 3128 Tremelo, e-mail: christiaan.goris@goris-vanherck.be, telefoon: 016/53.53.94, fax: 016/52.06.32
o   Ondernemingsnummer: 0811.868.323
o   Maatschappelijke zetel: Baalsebaan 183, 3128 Tremelo
o   Info gereglementeerde beroepen: aangesloten bij de Orde van Advocaten van de balie te Leuven
o   Algemene voorwaarden: zie verder artikelen 3 t.e.m. 9 o   Toepasselijk recht en bevoegde rechter: zie verder artikel 9
o   Prijs: zie verder artikel 5
o   Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: zie verder artikel 7

3.         Informatie aan de cliënt tijdens de behandeling van het dossier 
De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.   De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat. 

4.         Beroep op derden
4.1.      Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten, een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht. 
4.2.      Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder, een vertaler of elke andere expert, met uitzondering van dezen vermeld onder 4.3., laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.
4.3.      De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

5.         Kosten en ereloon
5.1.      De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.
5.2.      De kosten van de advocaat zijn de uitgaven die nodig zijn ten behoeve van uw dossier. Denk hierbij: rolrechten, deurwaarderskosten, kosten van briefwisseling, reisonkosten...
Daarnaast zijn er nog de kosten die niet aan te rekenen zijn op een specifiek dossier, zoals het volgen van bijscholing, de aanschaf van vakliteratuur en wetboek, de huur van kantoren, een informatica- en communicatiestructuur... Dit zijn de vaste kantoorkosten (administratiekost).

Volgende kosten worden door het kantoor in rekening gebracht:
o   Openen dossier: 75,00 €
o   Vaste administratiekost : 55,00 €/jaar
o   Briefwisseling, faxberichten, e-mails: 10,00 €/pagina
o   Aangetekende zendingen: kostprijs BPost (minimum 15,00 €)
o   Dactylo procedure (voor procedurestukken – conclusie, dagvaarding, inventaris, verzoekschrift…):  10,00 €/pagina)
o   Fotokopies: 0,50 €/pagina
o   Kilometervergoeding: 0,75 €/kilometer
o   Externe kosten zoals deurwaarders- en gerechtskosten: effectieve kostprijs
o   Opvragen handelsrapport of attesten burgerlijke stand: effectieve kostprijs
o   Telefoon: 1,00 €/minuut
o   Financiële verrichting: 2,00 €
o   consultatie rijksregister: effectieve kosten
o   gerechtskosten en aanverwante kosten: effectieve kosten
o   griffiebons: 2,00 €
o   Parking: effectieve kosten
o   niet specifiek toe te rekenen kosten
(spreiding kost kantoor over de zaken: bv kost kantoor en infrastructuur, nutsvoorzieningen, bankkosten, bibliotheek, abonnementen, online service,….): 7,5 % op het ereloon

Het staat de advocaat evenwel vrij gebruik te maken van een forfaitaire kantoorkost (vb. 30% van de aangerekende erelonen). De keuze tussen effectieve kosten en forfaitaire kosten kan enkel gemaakt worden door de advocaat.

5.3.     De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. Voor zover als nodig dienen deze verhoogd te worden met BTW.

5.4.      Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.
- Naast de kosten vragen we een ereloon. Dit is een vergoeding voor de prestaties van de advocaat. Deze prestaties houden onder meer de volgende werkzaamheden in: de lezing van stukken, het bestuderen van dossiers, de vergaderingen, het juridisch opzoekwerk, de mondelinge of schriftelijke raadplegingen, de telefonische onderhouden, het opstellen en voorbereiden van procedureakten (dagvaardingen, conclusies, memories, ...), de verplaatsingen, de verschijningen en wachttijden ter zitting, de pleidooien, ...
- De erelonen worden per uur aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
- Het ereloon varieert naargelang de moeilijkheidsgraad, het spoedeisend karakter, het bereikte resultaat, de ervaring van de advocaat en zijn onderlegdheid in een bepaalde materie.
5.6.      De gekozen berekeningswijze en de gehanteerde prijzen worden vooraf samen met de cliënt op het kantoor zelf vastgesteld. U kan hiervoor altijd een afspraak maken. Indien er geen specifieke berekeningswijze is afgesproken, staat het de advocaat vrij gebruik te maken van de berekeningswijze die hij het meest geschikt acht.
5.7.     Advocatenkantoor Goris & Van Herck heeft tevens het recht om in de maand januari van ieder jaar overeengekomen tarieven/vergoedingen te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen van de onmiddellijk voorafgaande maand december ten opzichte van de index der consumptieprijzen van de maand december van één jaar eerder.
5.8.      Ingeval in een zaak een gunstige beslissing uitgesproken wordt en/of de zaak met een gunstig resultaat afgehandeld wordt, heeft Advocatenkantoor Goris & Van Herck het recht om een succes-fee in rekening te brengen. 
Deze succes-fee kan, naar keuze van de advocaat en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in:
o   het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of
o   het, bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
o   het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.
5.9.      Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden regelmatig provisies gevraagd.
Bij de afsluiting van een (deel van het) dossier wordt aan de cliënt een staat van onkosten en erelonen overgemaakt die is samengesteld uit:
o  een gedetailleerde kostenstaat
o  een overzicht van de verleende diensten
o  het aangerekende ereloon o  de ontvangen provisies
In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.
    Zowel de staat als de provisies zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na verzending.
5.10.    De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen 8 dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.
5.11.    Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen 15 dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.
5.12.    Vanaf de hiervoor vermelde vervaldag en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, worden zij vermeerderd met een interest aan 8 % en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het te betalen bedrag (met een minimum van 150 €).

6.         De kosteloze rechtsbijstand (pro-deo)
6.1.      Indien de cliënt denkt in aanmerking te komen voor kosteloze rechtsbijstand deelt hij dit zo spoedig mogelijk mee aan de advocaat.
6.2.      De advocaat deelt bij de eerste consultatie, ontmoeting, advies… mee dat ieder onvermogend persoon recht heeft op kosteloze rechtsbijstand in aanmerking te komen voor rechtsbijstand. De cliënt erkent van de advocaat de nodige informatie te hebben ontvangen.
6.3.      De cliënt maakt op eerste verzoek van de advocaat zelf de nodige bewijsstukken over ter staving van zijn onvermogen.
6.4.      Indien de cliënt in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand zal de advocaat geen kost en ereloonstaat voor leggen, behoudens voor de kosten niet gedekt door de kosteloze rechtsbijstand.
6.5.      Indien de cliënt in aanmerking komt tot een gedeeltelijke kosteloze rechtsbijstand brengt de advocaat de cliënt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De cliënt gaat over tot betaling van de forfaitaire vergoeding op de kantoorrekening van de advocaat binnen de 15 dagen na kennisname van de gedeeltelijke kosteloze rechtsbijstand.
6.6.      De gerechtskosten vallen niet ten laste van de juridische tweedelijnsbijstand en zullen bij afsluiting van het dossier worden verrekend aan de cliënt door middel van een kostenstaat.
6.7.      Indien de cliënt het nalaat de nodige documenten ter staving van zijn onvermogen bij te brengen of de cliënt blijkt niet in aanmerking te komen voor kosteloze rechtsbijstand, is de advocaat gerechtigd alsnog een kost en ereloonstaat ten zijne laste op te maken. Deze kosten zijn ter vergoeding van de eerste afspraak met de advocaat alsmede voor het opmaken van een administratief dossier ter kantore.
6.8.      Zolang de pro Deo aanstelling niet werd goedgekeurd door het Bureau voor Juridische Bijstand zullen er geen prestaties geleverd worden. Indien de pro Deo aanstelling werd goedgekeurd en U dient een forfaitaire bijdrage en/of een gedeeltelijke kosteloze vergoeding te betaling zijn deze onmiddellijk betaalbaar per overschrijving op BE05 7330 5770 9875 of via bancontact tijdens de consultatie. Zolang deze betaling niet werd ontvangen zullen er geen prestaties geleverd worden, behoudens de dringende en noodzakelijke prestaties, dewelke door cliënt zullen worden vergoed bij ontvangst van de afrekening.

7.         Derdengelden
7.1.      De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
7.2.      De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
7.3.      De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

8.         Aansprakelijkheid
8.1.      De aansprakelijkheid van de leden van het kantoor blijft beperkt tot de bedragen die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de Orde der Advocaten te Leuven worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend.  De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.  De Orde der Vlaamse Balies hebben een globale polis voor burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten met ETHIAS en met als verzekeringsmakelaar VANBREDA.
           Dit betekent heel concreet dat voortaan alle aangiftes moeten gebeuren bij:
           VANBREDA RISK & BENEFITS
           t.a.v. Mevrouw Caroline Marichal
           Plantin en Moretuslei 297
           2140 ANTWERPEN
           Telefoon: 03 217 55 73 - GSM: 0495/27 12 18
           E-mail: caroline.marichal@vanbreda.be 
8.2.      De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.
8.3.      Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de reeds betaalde erelonen en kosten.
8.4.      Indien de cliënt wenst dat de advocaat een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af, of passen zij de artikelen 7.1 en 7.2 aan.

9.         Verwerking van persoonsgegevens
9.1.      De advocaat en de cliënt erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen.
9.2.      De cliënt is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. de advocaat is enkel verwerker in de zin van voormelde privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van de cliënt.
9.3.      De cliënt, als de verwerkingsverantwoordelijke, en de advocaat, als verwerker, verklaren de privacyregelgeving (met inbegrip van de Privacywet en/of de GDPR) te zullen naleven. De cliënt vrijwaart de advocaat integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten voor alle aanspraken van derden in dit verband.

10.       Beëindiging van de overeenkomst
10.1     De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen  schadevergoeding vragen.
10.2     Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.
10.3     De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

11.       Toepasselijk recht en geschillen
            Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbanken te Leuven. De Rechtbanken van Leuven (Vredegerecht 3de kanton) zijn bevoegd in geval geen minnelijke schikking kan worden bereikt.