CONTACT 

Meer dan één weg naar de oplossing
Advocatenkantoor Goris & Van Herck is er om problemen voor u op te lossen. Dikwijls is een advies of een strenge brief al voldoende. Soms is er meer voor nodig. Een beslag bijvoorbeeld of een procedure voor de rechter. Daarvoor bent u bij onze advocaten aan het goede adres. Maar zeer vaak is bemiddeling een efficiënt en betaalbaar alternatief om een geschil op te lossen.


Bemiddeling: 90% succesvol
Ons primaire doel is het oplossen van conflicten. Dat mensen elkaar na afloop de hand kunnen schudden, ook bij diepgaande meningsverschillen, is mooi meegenomen. Nog mooier is het als mensen hun verschillende visie op een bepaald probleem met elkaar delen voordat een echt conflict ontstaat. Daar helpen wij graag bij.


Focus op belangen
Naast juridische kennis maakte een bemiddelaar zich via een doorgedreven opleiding de vaardigheden eigen om geschillen in der minne op te lossen. Daarmee helpen wij partijen om de inhoud te scheiden van de relatie. We nodigen u uit om te focussen op uw belangen. Voorbij de emotie kunt u uw belangen beter verwoorden.


Mr. Christiaan Goris is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken
Mr. Goris is oprichter en vennoot van Advocatenkantoor Goris & Van Herck. Hij is advocaat sinds 1993. Hij heeft een nuchtere en resultaatgerichte instelling. Met geduld en tact helpt hij partijen een regeling te vinden die alle partijen kunnen aanvaarden. Zijn ervaring is hierbij van grote waarde.
Meer informatie


Mr. Goris volgde met succes de opleiding tot Bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken via People Interaction en werd in 2020 erkend door de Federale Erkenningscommissie Bemiddeling.


Wat is bemiddeling?
Bemiddeling is een manier om geschillen op te lossen waarbij een derde, de bemiddelaar, de partijen helpt bij de onderhandelingen, met de bedoeling tot een oplossing te komen die de goedkeuring krijgt van alle partijen. Elke partij mag voor, tijdens of na een gerechtelijke procedure aan de andere partijen bemiddeling voorstellen. Voor de duur van de bemiddeling worden de verjaringstermijnen en proceduretermijnen geschorst.  De bemiddelaar organiseert, begeleidt en helpt het bemiddelingsproces. Hij is onafhankelijk en onpartijdig. Hij luistert naar elke partij en probeert via communicatietechnieken de dialoog tussen de partijen weer op gang te trekken. De bemiddelaar legt geen beslissing op (verschil met een arbiter of een rechter), maar vergemakkelijkt het compromis. Rechten en standpunten maken plaats voor belangen. Winnen of verliezen maakt plaats voor oplossen. 


Waarom kiezen voor bemiddeling?
Een gerechtelijke procedure wordt vaak ervaren als log, duur en onvoorspelbaar. Bemiddeling gaat snel, is kostenbesparend en heeft een hoge slaagkans. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd en de partijen houden de touwtjes zelf in handen.
Kostenbesparend
Beide partijen delen de kosten van de bemiddelaar. Aangezien iedere partij zijn aandeel betaalt, wordt het kostenplaatje onmiddellijk aangenamer dan bij een gerechtelijke procedure waar heel dikwijls één partij, de zogenaamd verliezende partij, het gelag alleen moet betalen.
Hoge slaagkans
De partijen kiezen vrijwillig voor bemiddeling. Dit verklaart waarom 70 tot 80% van de opgestarte bemiddelingstrajecten met succes worden afgerond. Heel vaak is na een geslaagde bemiddeling de verdere samenwerking in de toekomst nog mogelijk. Partijen respecteren elkaar zelfs meer, wat de latere contacten vergemakkelijkt.
Vertrouwelijk
Alle gesprekken verlopen volledig in een sfeer van absolute vertrouwelijkheid. Niets van wat gezegd wordt tijdens de bemiddeling, kan nadien in een rechtbank aangewend worden. Dit garandeert de partijen dat zij in volledige vrijheid over alles kunnen spreken. Ook de documenten die tijdens de bemiddeling overhandigd worden, blijven vertrouwelijk.
Hou zelf de touwtjes in handen
U houdt tijdens de bemiddeling de touwtjes zelf in handen en laat het niet aan anderen over om het conflict op te lossen, zelfs niet aan de bemiddelaar. Deze is er om de bemiddeling in goede banen te leiden, maar kan of mag zelf geen oplossingen opleggen. Creatieve oplossingen, zelfs indien deze afwijken van wettelijke regels of de heersende rechtspraak, zijn perfect mogelijk.

Hoe verloopt de bemiddeling?
De bemiddeling verloopt volgens een helder en duidelijk afgelijnd stappenplan, dat tijdens de intake zorgvuldig met partijen wordt besproken. Zo weet elke partij op elk moment perfect waar hij of zij aan toe is. Van bij aanvang is duidelijk hoe het bemiddelingstraject zal verlopen, zodat alle partijen kunnen inschatten hoelang het zal duren en hoeveel het zal kosten.
Intake
Kennismakingsgesprek bij voorkeur gezamenlijk maar kan ook individueel. Hier wordt ook het protocol toegelicht. Aan het einde ondertekenen alle partijen dit protocol, waarna de bemiddeling kan opgestart worden.
Verkenningsfase
De voorbereidende fase waar partijen de kans krijgen om hun verhaal te doen.
Onderhandelingsfase
Hier wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen.
Overeenkomst
Gemaakte afspraken worden in een document gegoten dat door beide partijen ondertekend wordt en kan ter homologatie voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank. Deze homologatie die geenszins verplicht is, heeft de gevolgen van een akkoordvonnis.


Wat zijn de taken van de bemiddelaar?
Tijdens de bemiddeling is het de bedoeling dat de partijen tot een oplossing van hun geschil komen. De partijen brengen zelf de oplossing aan. Wat moet de bemiddelaar dan doen?
Taak 1:  Aanbrengen gesprekstructuur
De bemiddelaar brengt de dialoog terug op gang door ruimte te scheppen voor verschillende perspectieven en het aanbieden van andere invalshoeken. Deze communicatie terug op gang brengen is de eerste stap in het vinden van een oplossing.
Taak 2: Bewaken van voortgang en de procedure
Het doel van bemiddeling is om op een efficiënte wijze tot een oplossing te komen waar de betrokken partijen zich helemaal in vinden. De bemiddelaar houdt de voortgang van het bemiddelingsproces goed in de gaten.
Taak 3: Alle partijen gelijkwaardig aan het woord
Tijdens een conflict kunnen bepaalde partijen het gevoel hebben dat ze hun mening en visie niet kunnen delen. De bemiddelaar zorgt er voor dat wat echt belangrijk is voor de betrokkenen kan gezegd en begrepen worden.
Taak 4: Standpunten, feiten, achtergronden en belangen van de partijen in kaart (laten) brengen
Conflicterende partijen focussen vaak te hard op hun emoties en standpunten, waardoor de onderliggende belangen van beide partijen niet kenbaar worden gemaakt. De bemiddelaar zal deze onderliggende belangen expliciet maken zodat er ruimte wordt gecreëerd waarbinnen het conflict opgelost kan worden. Dit is de motor van het bemiddelingsproces.
Taak 5: Wederzijds begrip
Het wederzijds begrip groeit door met elkaar aan tafel te zitten en te luisteren naar de achtergrond van elkaars emoties en standpunten. Waarom is een partij boos en welke belangen heeft ze? De bemiddelaar speelt een cruciale rol in het bovenbrengen van deze emoties en belangen.
Taak 6: Oplossingsgericht handelen
Na het expliciteren van de belangen worden verschillende opties in kaart gebracht om het conflict te beëindigen. Het doel van bemiddeling is een oplossing uit te werken die de belangen van beide partijen op een aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden.
Taak 7: Vaststellingsovereenkomst opstellen
Als de betrokken partijen tot een oplossing zijn gekomen wordt deze beschreven in de overeenkomst. Beide partijen beschrijven hier aan welke afspraken ze zich zullen houden, en welke vervolgstappen eventueel genomen zullen worden. De ondertekening van deze overeenkomst vormt de afronding van het bemiddeling proces. De overeenkomst is een wettelijk geldig document (dading) en kan desgewenst worden gehomologeerd door de rechter.


Hoeveel kost een bemiddeling?
De kosten van een bemiddelingstraject bestaan uit het uurtarief van de bemiddelaar. Partijen delen meestal de kosten. Bemiddeling werkt vaak snel. Dat houdt de kosten laag. 

Adviesgesprek
Duur 1 tot 1,5 uur
Kosten: 150€ BTW excl.
Cash/Factuur/Betaalkaart
Adviesgesprek kan ook bij U op locatie: + verplaatsingskosten van 0,6€/km 

Commerciële bemiddeling – Burgerlijke bemiddeling
Via een intakegesprek worden specifieke afspraken gemaakt voor het begeleidingstraject.
Intakegesprek: 150€ BTW excl.
Gemiddeld traject is 6 sessies afhankelijk van de samenwerking van de partijen.
Kosten: 140€ (70€/partij) / uur
Administratie- en dossierkosten worden apart besproken.
Cash/Factuur/Betaalkaart
Een sessie kan ook bij U op locatie: + verplaatsingskosten van 0,6€/km

Contacteer ons