Jeugdadvocaat

Steeds meer jongeren komen al zeer snel met het gerecht in aanraking.

Mr. Tessa Van Herck volgde de opleiding tot Jeugdadvocaat, teneinde minderjarigen optimaal te kunnen bijstaan. Zij verkreeg zo de nodige juridische kennis van de rechten van het kind en al wat daarmee samengaat, maar ook een enorme psychologische bagage, waardoor zij kan beschikken over een voldoende dosis psychologisch doorzicht en aanvoelen van het kind.

Mr. Tessa Van Herck zal:

  • de minderjarige actief bijstaan in het kader van gezins- en relatieproblemen
  • de minderjarige die het slachtoffer is van misdrijven binnen het gezin (vb. misbruik, mishandeling) bijstaan en als vertrouwenspersoon voor hen optreden
  • de minderjarige bijstaan wanneer deze dader of slachtoffer is van een strafbaar feit
  • het dossier op de griffie van de rechtbank inkijken en met het kind bespreken
  • de minderjarige informeren zodat die meer betrokken is bij de procedure.
  • de wensen en bezorgdheden van de minderjarige kenbaar maken.
  • de minderjarige ter zitting bijstaan.
  • na de zitting met de minderjarige de uitspraak bespreken en overwegen of er al dan niet hoger beroep moet worden ingesteld.
  • erop toezien dat de sanctie die wordt opgelegd correct is.
  • erop toezien dat de schadevergoeding die wordt toegekend aan de minderjarige correct wordt aangewend.

 

Mr. Van Herck wil een vertrouwenspersoon zijn, bij wie minderjarigen terecht kunnen met hun vragen en verzuchtingen. Het beroepsgeheim van de advocaat zorgt ervoor dat al wat wordt besproken niet naar derden kan doorsijpelen. Dat biedt de minderjarige de mogelijk te zeggen wat echt moet gezegd worden, zonder angst dat het bij de verkeerde mensen terecht komt.

 

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!