Familie

Problemen m.b.t. huwelijk en samenwoning, echtscheiding, adoptie, kinderen, overlijden. Zeer dikwijls worden mensen hiermee geconfronteerd.

Advocatenkantoor Goris en Van Herck heeft een ruime ervaring in deze materies. Wij staan u bij voor de rechtbank en bij de notaris.

Onze complexe maatschappij kent ondertussen diverse vormen van gezinsvorming. Naast het huwelijk is er ook de samenwoning, waarbij de partijen er niet voor kiezen met elkaar te huwen, maar wel samen onder een dak te gaan wonen.

Wie kiest om te huwen, kan gewoon onmiddellijk naar het gemeentehuis gaan ofwel vooraf bij de notaris een huwelijkscontract afsluiten waarbij gekozen wordt voor een welbepaald huwelijksstelsel. Wij kunnen u helpen bij de keuze tussen de mogelijke huwelijksstelsels (wettelijk stelsel, scheiding van goederen, algehele gemeenschap) en de mogelijke bijsturingen van het wettelijk stelsel (langstlevende krijgt alles, beding van aanwas, ...).

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk. Dat wil zeggen dat:

  • het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten vereffend en verdeeld zal worden
  • de echtgenoten na een echtscheiding fiscaal als alleenstaanden zullen worden beschouwd.

 

De behoeftige echtgenoot kan een onderhoudsuitkering krijgen van de andere echtgenoot.

Wanneer partijen erin slagen een akkoord te bekomen over de verdeling van de goederen die ze samen hadden, over de toekomst van de vroegere echtelijke woonst en over het gezag over en het verblijf van de kinderen kan een echtscheiding door onderlinge toestemming geprobeerd worden.
Advocatenkantoor Goris & Van Herck kan het koppel of één van de echtgenoten helpen bij het opstellen van de overeenkomst. Wij zullen nadien het verzoekschrift indienen ter griffie. Partijen worden nadien opgeroepen om te verschijnen voor de Rechtbank van Eerste Aanleg, die nadien de echtscheiding uitspreekt.

Zeer vaak is het minstens voor één partner zeer moeilijk om in te stemmen met de echtscheiding of de voorwaarden waaronder dit zou gebeuren. In dat geval kan de echtscheiding opgestart worden door de andere echtgenoot door aan te tonen dat er een onherstelbare ontwrichting is ontstaan tussen beide partners. Wanneer die ontwrichting kan aangetoond worden, kan de Rechtbank de echtscheiding onmiddellijk uitspreken.

Indien beide partners instemmen met de echtscheiding (maar er niet in slagen een volledig akkoord te bekomen), gaat de Rechtbank ervan uit dat de onherstelbare ontwrichting bewezen is na een feitelijke scheiding van meer dan zes maanden of wanneer de aanvraag tot echtscheiding wordt herhaald op een nieuwe zitting die plaats heeft onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van zes maanden of drie maanden na de eerste verschijning van de partijen.

Wanneer één enkele echtgenoot de echtscheiding aanvraagt, is de onherstelbare ontwrichting bewezen na een feitelijke scheiding van meer dan een jaar of wanneer de aanvraag tot echtscheiding wordt herhaald op een nieuwe zitting die plaats heeft onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van een jaar of een jaar na de eerste zitting.

 

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!